Modern fascism liquidating the judeo christian worldview geek geek dating reviews

Animizm, doğaya ve doğadaki hayvanlara bir ruh atfedilmesi anlamına geliyordu.

Dolayısıyla animizme göre bir insanla bir havyan veya bir bitki arasında önemli bir fark yoktu.

Daha önceden şiddeti, çatışmayı, kan dökmeyi kutsal ve meşru sayan, sürekli birbiri ile çatışan farklı kabilelerden, ırklardan, şehir devletlerinden oluşan Avrupa, önemli bir değişim geçirdi: 1- Irkçılık ve kabile savaşları ortadan kalktı: Pagan dünyada, her farklı kabile, her farklı ırk bir diğerini düşman olarak görüyor ve bu farklı gruplar arasında daimi bir çatışma yaşanıyordu.

yüzyıllarda Hıristiyanlığın önce Roma'ya sonra da tüm Avrupa'ya yayılmasıyla birlikte kademeli olarak ortadan kalktı. İsa'nın insanlara tebliğ ettiği hak dinin temel ahlaki özelliklerini Avrupa toplumlarına taşıdı.

“On Worldviews.” In Stained Glass: Worldviews and Social Sci­ence, ed.

Lanham, Maryland: University Press of America, 1989. The Christian View of God and the World as Centering in the Incarna­tion.

(You can see this symbol on the backside of a silver Mercury dime, cir. Later it came to mean: high office or supreme power or command.

3- İnsanı bir hayvan türü olarak gören anlayış ortadan kalktı: Platon'un, Spartalı savaşçıları "bekçi köpekleri"yle bir tutması, putperest toplumlarda yaygın olan "animist" inançların bir uzantısıydı.

If Marxism was left wing, fascism had to be right wing.

If Marxism championed the proletariat, then fascism had to champion the bourgeoisie.

Glenn Beck’s program on Friday, September 24, 2010, was devoted to the subject of Adolf Hitler, Christianity, and the nightmare that ensues when big government seizes religion in order to legitimize, even divinize, its socialist and totalitarian policies.

I have written about this myself, mostly in responses to atheists who want to foist Adolf Hitler onto Christians and Christianity.

902

Leave a Reply